Algemene voorwaarden

Artikel 1: Huureenmotor is tussenpersoon / bemiddelaar

a)           Huureenmotor is een tussenpersoon die namens haar partners (motorverhuurbedrijven) bemiddelt bij het maken van reserveringen voor huurmotoren tegen bijzonder gunstige condities.

b)           Huureenmotor is echter niet de verhuurder; zij is géén partij bij de uiteindelijke huurovereenkomst tussen u als huurder en de verhuurder.

c)           Het uiteindelijke huurcontract wordt ter plaatse waar de motor aan u ter beschikking wordt gesteld rechtstreeks tussen u en de verhuurder afgesloten. U wordt geacht de op die huurovereenkomst toepasselijke voorwaarden vóór de ondertekening van dat contract te hebben doorgelezen althans daarmee bekend te zijn. Daarom adviseren wij u nadrukkelijk om die voorwaarden goed door te nemen voordat u het huurcontract bij de verhuurder ondertekent.

d)          De huurder kan uitsluitend met een door Huureenmotor uitgegeven reserveringsbevestiging aanspraak maken op de dienst bij de verhuurder conform de overeengekomen reservering en voorwaarden. Uw rechten en plichten met betrekking tot de huurmotor liggen vast in het huurcontract en de algemene voorwaarden van de desbetreffende motorverhuurder.

Artikel 2: Berekening van prijzen

a)           De op onze website vermelde tarieven zijn indicatief, tenzij anders vermeld.

b)           Huureenmotor is nooit aansprakelijk voor een eventueel verschil in de uiteindelijke factuur.

Artikel 3: Reservering van motoren

Reserveringen worden per merk/type/model bevestigd. Huureenmotor en de verhuurder ter plaatse behouden zich echter het recht voor een ander merk/type/model ter beschikking te stellen van dezelfde categorie óf een hogere categorie in het geval het gereserveerde merk/type/model niet (meer) beschikbaar is.

Artikel 4: Wijziging/verlenging van reserveringen, voortijdige beëindiging

Wijzigingen, verlengingen en of voortijdige beëindiging van een huurperiode dienen altijd in overleg met de verhuurder ter plaatse overeengekomen te worden en kunnen niet via huureenmotor worden doorgegeven. Op deze wijziging zullen lokale tarieven en condities gelden waarop Huureenmotor géén invloed heeft.

Artikel 5: Annuleren van de reservering

a)           Reserveringen zijn voor Huureenmotor bindend na bevestiging met reserveringsnummer. Annuleringen dienen schriftelijk onmiddellijk aan de verhuurder ter plaatse te worden doorgegeven.

b)           Bij het annuleren van een reservering vervallen te allen tijde de reserveringskosten a € 7.50, eventuele overige annuleringskosten worden vastgesteld door de verhuurder ter plaatse, Huureenmotor heeft hier géén invloed op.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en klachten

a)           Zoals reeds in artikel 1 van de onderhavige voorwaarden is uitgelegd, bemiddelt Huureenmotor slechts bij het maken van reserveringen voor huurmotoren en is zij géén partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen u als huurder en de verhuurder. Huureenmotor is daarom ook níet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de verhuurder in de uitvoering van de huurovereenkomst.

b)           Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 1 van de onderhavige voorwaarden kan Huureenmotor uitsluitend worden aangesproken indien zij is tekortgeschoten in haar taak als bemiddelaar en deze tekortkoming te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening zou komen.

c)           Huureenmotor aanvaardt voorts uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor reserveringen die niet tot stand kunnen komen voorzover de oorzaak bij de huurder/bestuurder of derden ligt. Daaronder valt bijvoorbeeld het niet kunnen overleggen van een geldig (origineel) rijbewijs of het overleggen van een rijbewijs dat niet aan de voorwaarden van de verhuurder voldoet, het niet in acht nemen van de minimum- of maximumleeftijd van bestuurder, het weigeren of niet kunnen voldoen van de borgstelling.

d)          Klachten dienen uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst genoemd op de factuur schriftelijk door de huurder te zijn ingediend bij Huureenmotor. Bij de afhandeling van klachten zal Huureenmotor naar vermogen een bemiddelende rol vervullen tussen de verhuurder en de huurder. Huureenmotor draagt in geen geval verantwoordelijkheid voor ter plaatse afgesloten verzekeringen.

Artikel 7: Accessoires

Geeft u bij reservering een verzoek voor accessoires door, zoals handschoenen of een helm, houdt u er rekening mee dat deze, niet altijd, aan uw verwachtingen kunnen voldoen. Wij adviseren derhalve uw eigen kleding mee te nemen. Huureenmotor kan niet garant staan en is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van en eventuele gebreken aan de door u verlangde accessoires.

Artikel 8: Minimumleeftijd en rijbewijs

De minimumleeftijd ligt in de meeste gevallen tussen de 21 en 25 jaar. Voor bepaalde motorcategorieën kan een afwijkende leeftijd van toepassing zijn. Soms kan men de leeftijdsgrens door middel van een toeslag verlagen/verhogen. Bij afgifte van het voertuig moet altijd een geldig paspoort en een geldig rijbewijs overgelegd worden.

Artikel 9: Kadobon

De Huureenmotor kadobon is:

a)           maximaal één jaar na uitgiftedatum geldig. Mocht de kadobon in deze periode niet zijn verzilverd zal hij komen te vervallen.

b)           niet na te bestellen bij verlies of diefstal.

c)           niet te verzilveren voor contanten.*

d)          voorzien van een uniek volgnummer en alleen geregistreerde nummers worden geaccepteerd.

e)           alleen te bestellen middels het formulier op de website. Nadat Huureenmotor de betaling heeft ontvangen zal de kadobon binnen 2 werkdagen verzonden worden naar de overeengekomen ontvanger.

f)            is alleen bruikbaar voor het huren van een motor gereserveerd via Huureenmotor.nl.

g)           is uniek en het is nadrukkelijk verboden dit waardedocument te vermenigvuldigen of te dupliceren in welke vorm dan ook.

h)           dient in 1 transactie gebruikt te worden, eventueele overwaarde komt te vervallen.

* Indien er zich een uitzonderlijke situatie voordoet adviseren wij u contact op te nemen via het reactieformulier.